Põhikiri on vastu võetud Viljandi Bowling Club asutamiskoosolekul 13. mail 2002. aastal.

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühingu Viljandi Bowling Club, lühendatult Viljandi BC (edaspidi tekstis “Viljandi BC”) on vabatahtilkkuse alusel ühinenud inimeste sõltumatu, iseseisev mittetulundusühing, mis tegutseb isemajanduse ja isefinantseerimise printsiipidel.

1.2. Viljandi BC on kasumit mittetaotlev eraõiguslik juriidline isik. Tal on oma arveldusarve pangas, oma nimega sümboolika.

1.3. Viljndi BC juhatuse asukoht on Reinu tee 1, Viljandi, 71011.

1.4. Oma tegevuses juhib Viljandi BC Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast.

1.5. Viljandi BC on asutatud määramata tähtajaks.

2. TEGEVUSVALDKOND JA VARAD

2.1. Viljandi BC tegevuse eesmärgiks on aidata kaasa bowlingu harrastamisele ja populariseerimisele ning oma liikmete ühise tegevusega sportliku tegevuse – piljard, golf, ujumine, jalgrattasport, kergejõustik, pallimängu jne. – arenemisele, arendada üldist tervistava-sportlikku kasvatust ja ellusuhtumist, aidates sellega kaasa inimeste vaimsele ja füüsilisele arengule ning nende vaba aja sisukale veetmisele.

2.2. Nende eesmärkide elluviimiseks on Viljandi BC tegevusvaldkondadeks:
2.2.1. klubi tegevusest huvitatud inimeste koondamine ja ühandamine ning neile sobiliku tegevuse leidmine, neile praktiliste oskuste ja teadmiste õpetamine;
2.2.2. võistluste korraldamine ja võistlustel osalemine;
2.2.3. oma ühingu liikmete vaba aja sisustamine;

2.3. Põhieesmärgi saavutamiseks ja püstitatud ülesannete täitmiseks Viljandi BC:
2.3.1. osutab spordiharrastajatele mitmekülgset tehnilist, praktilist, ja organisatsioonilist abi, hangib vajalikke materjal-tehnilisi vahendeid, kogub ja vahetab infot;
2.3.2. viib iseseisvalt läbi piirkondlikke sportlikke üritusi, osaleb üleriigilistel ning teiste klubide poolt korraldavatel võistlustel ja ürituste organiseerimisel;
2.3.3. arendab koostööd teiste spordiorganisatsioonidega, piirkondlike omavalitsustega, firmade ja üksikisikutega;
2.3.4. korraldab teabepäevi, treeninglaagreid jne. Ja muid meelelahutuslikke üritusi, korraldab või vahendab nendest osavõttu ja võimaluse korral finantseerib seda tegevust või taotleb selle tegevuse finantseerimist;
2.3.5. organiseerib oma liikmete ja nende perekonnaliikmete puhkuse sisukalt ja tervislikku veetmist;
2.3.6. tegevuseks vajalike vahendite hankimise eesmärgil viib läbi ühekordseid tasulisi spordiüritusi, korraldab spordiväljaannete ja sporditrükiste väljastamist ja müüki.

2.4. Oma tegevuse arendamiseks on Viljandi BC õigus:
2.4.1 omandada oma nimel varalisi ja mittevaralisi õigusi, kanda kohustusi, olla juriidiliste ja füüsiliste isikutega nii vahetult kui vahendusorganisatsioonide kaudu;
2.4.2. ühineda teise mittetulundusühinguga või jaguneda vastavalt mittetulundusühingute seaduses sätestatud korras;
2.4.3. võtta laenu, omandada, võõrandada ja rentida hooneid, rajatisi, seadmeid, transpordivahendeid, inventari ja muud vara;
2.4.4. omada põhikirjaliseks tegevuseks vajalikku kinnisvara.

2.5. MTÜ Viljandi Bowling Club vahendid moodustavad:
* klubi sisseastumis- ja liikmemaksudest,
* sihtotstarbelisest eralsisest ja osamaksest,
* korraldatavate ürituste piletite müügist, osavõtumaksudest ja muudest teenustest,
* annetustest ja sponsortoetustest

2.6. Saadud vahendeid kasutatakse:
* vajalike sporditarvete ja vahendite soetamiseks;
* võistluste, treeningute ja sportlik-meelelahutuslike ürituste korraldamiseks;
* sportlaste osavõtumaksude tasumiseks võistlustest osavõtuks;
* reklaamikuludeks;
* klubi majanduskuludeks;
* treenerite ja juhatuse liikmete tasustamiseks vastavalt võimalustele;

3. LIIKMELISUS, LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. Viljandi BC liikmeks võib olla iga füüsiline isik, kes soovib osaleda Viljandi BC tegevuses ja kes tunnistab ning täidab käesolevat põhikirja. Viljandi BC toetajaliikmeteks võivad olla kõik klubi tegevusest huvitatud ja klubi tegevuse arendamisel kaasaaidata soovivad nii füüsilised kui juriidilised isikud. Toetajaliikmete ja klubi suhted rajatakse koostöölepingutele, milles sätestatakse ka poolte vastastikused õigused ja kohustused.

3.2. Liikmeks astumiseks tuleb esitada avaldus juhatusele, kes otsustab liikmeks vastuvõtmise ühe kuu jooksul arvates avalduse esitamisest. Juhatuse otsuse ärakiri liikmeks vastuvõtmise või sellest keeldumise kohta saadetakse avalduse esitanud isikule kolme päeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast.

3.3 Viljandi BC liikmetel on kehtestatud sisseastumismaks ja liikmemaks. Maksude suuruse ja tasumise korra määrab kindlaks klubi liikmete üldkoosolek.

3.4. Viljandi BC liikmel on õigus:
3.4.1. olla õigeagselt kutsutud üldkoosolekule ja võtta sellest osa isiklikult või esindaja kaudu;
3.4.2. valida ja olla valitud Viljandi BC juhtimis- või kontrollorganitesse;
3.4.3 saada juhatuselt informatsiooni kõigist klubi tegevust puudutavatest või üldkoosoleku päevakorda võetud küsimustest;
3.4.4. saada juhatuselt üldkoosoleku protokolli väljavõtet;
3.4.5. kasutada klubi vara korras, milline määratakse kindlaks juhatuse poolt;
3.4.6. osaleda ühisüritustes;
3.4.7. välja astuda liikmest.

3.5. Liikmest väljaarvamise otsustab juhatus liikme avalduse alusel ühe kuu jooksul alates avalduse esitamisest.

3.6. Viljandi BC liige on kohustatud:
3.6.1. täitma Viljandi BC põhikirja, üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid;
3.6.2. võtma aktiivselt osa klubi tegevusest, osalema klubi ees seisvate ülesannete lahendamisel;
3.6.3. heaperemehelikult hoidma klubi vara;
3.6.4. hoiduma oma tegevusega või tegevustega klubi maine kahjustamisest;
3.6.5. hüvitama tema süülisel käitumisel klubile tekitatud materjaalse kahju.

3.7. Viljandi BC üldkoosoleksul on õigus liige välja heita, kui liige:
* ei täida põhikirja kohustusi;
* ei täida liikmete üldkoosolekute või juhatuse otsuseid;
* paneb toime teo mis ei vasta klubi eesmärgile ja eetikale;

3.8. Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta keskel, on liikmel kohustus tasuda liikmemaks kogu majandusaasta eest. Klubi liikmest väljaastumisel või väljaheitmisel klubile tasutud sisseastumismaks ja liikmemaksud tagastamisele ei kuulu. Kõik temale klubi poolt kasutamiseks antud inventaar ja muu vara kuulub klubile tagastamisele.

4. JUHTIMINE

4.1. Viljandi BC kõrgeimaks organiks on ülskoosolek. Üldkoosolek toimub mitte harvemini kui kaks korda aastas. Vajadusel, kui seda nõuab juhatus või 1/10 liikmetest, kutsutakse kokku erakorraline ülskoosolek. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab teatama vähemalt seitse päeva.

4.2 Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
* põhikirja muutmine
* juhatuse liikmete valimine
* järelvalvet teostatava organi määramine
* klubi tegevusplaani kinnitamine
* klubi sisekorraeeskirjade kinnitamine
* klubi juhatuse ja revisjoni aruande kinnitamine
* klubi juhatuse ja revisjoni tegevuse kohta esitatus kaebuste läbivaatamine
* Viljandi BC ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise ja lõpetamise otsustamine
* muude Viljandi BC tegevusega seotud küsimuste otsustamine, mis väljuvad igapäevase tegevuse raamidest.

4.3. Üldkoosoleks on otsustusvõimeline, kui seal osaleb üle poole liikmetest. Kui üldkoosolek ei saavuta nõutavat liikmete arvu, kutsub juhatus kahe nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkoosolekul osalenud inimeste arvust, kuid üksnes juhul kui, üldkoosolekul osaleb vähemalt kaks liiget.

4.4. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud liikmetest, väljaarvatud reorganiseerimise ja likviteerimise küsimuse otsustamine, kus on vajalik 2/3 liikmete osavõtt.

4.5. Igal liikmel on üks hääl. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Liige ei või hääletada, kui otsuststakse temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustmist või lõpetamist.

4.6. Ühingut esindab ja juhib juhatus. Juhatus on ühe kuni seitsme liikmeline. Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik. Juhatus valitakse kolmeks aastaks. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on vajalik koosolekul osalenud liikmete poolthäälteenamus. Üldkoosolek võib juhatuse liikme igal ajal, sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda.

4.7. Juhatuse pädevusse kuulub:
* liikmeks vastu võtmine ja liikmest vabastamine
* liikmete registri pidamine
* klubi vara arvestuse pidamine
* klubi tegevuse korraldamine, juhtimine ja esindamine
* raamatupidamise korraldamine vastavalt raamatupidamise seadusele
* üldkoosoleku kokkukutsumine
* vajalike tööde tegemiseks lepingute sõlmimine
* vara võõrandamine ja kasutusse andmine, laenude võtmine muude küsimuste otsustemine, mis ei välju igapäevasest tegevusraamidest ja mis ei kuulu üldkoosoleku pädevusse
* majandusaasta aruande esitamine üldkoosolekule.

5. KLUBI ARUANDLUS JA TEGEVUSE REVIDEERIMINE

5.1. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande seaduse sätestatud korras. Juhatus esitab aruande üldkoosolekule kuue kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest. Majandusaasta aruande kinnitab üldkoosolek. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

5.2. Üldkoosolek teostab järelvalvet juhatuse tegevuse üle. Selle ülesande täitmiseks valib üldkoosolek revidendi või autiitori.

5.3. Revident/audiitor revideerib ühingu finantsmajandusliku tegevust vähemalt kord aastas ja esitab revideerimisakti üldkoosolekule.

5.4. Revidendil/audiitoril on õigus ja kohustus kontrollida ühingu vara, raamatupidamisdokumente ning on õigus nõuda selgitusi ja abi oma ülesannete täitmiseks.

6. ÜHINGU REORGANISEERIMINE JA LIKVIDEERIMINE

6.1. Ühingu reorganiseerimine ja likvideerimine toimud üldkoosoleku otsuse alusel vastavalt mittetulundusühingute seaduses sätestatud korrale.

6.2. Ühingu likvideerimisel on likvideerijateks juhatuse liikmed. Likvideerijad avaldavad teate likvideerimismenetlusest üleriigilise levikuga ajalehes ja väljaandes “Avalikud Teadaanded”.

Likvideerimisteates teatatakse võlausaldajatele, et oma nõuded tuleb esitada kahe kuu jooksul teate avaldamisest.

6.3. Peale kõigi võlausaldajate nõuete rahuldamist jaotatakse allesjäänud vara ja vahendid vastavalt üldkoosoleku otsusele teisele sama eesmärgiga mittetulundusühingule või kohalikule omavalitsusele Viljandi BC põhikirjaliste ülesannete edasiarendamiseks.

6.4. Pärast likviseerimise lõppemist esitavad likvideerijad avalduse mittetulundusühingu Viljandi BC registrist kustutamiseks.